Pozdravljeni popotniki, počitnikarji in prijatelji. Naj se vaše potovanje začne pri nas!

Travel Clever Potovalna Agencija

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

1 SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta agencija TravelClever in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.

Potovalna agencija je organizator potovanja, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru prodaje preko interneta ali preko telefona se šteje, da je potnik sprejel splošne pogoje poslovanja takrat, ko po internetu ali preko telefona naročil turistični aranžma.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup ter plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije TravelClever in se nanj nanašajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2 PRIJAVA

Ob prijavi agencija TravelClever in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki velja kot potrdilo o rezervaciji. V pogodbi so navedeni podatki o potnikovem turističnem aranžmaju in se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti potrebne podatke ter predložiti dokumente potrebne za program potovanja, plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.

Za svoje storitve agencija TravelClever zaračunava naročniku rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 6,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih – izletih, 15,00 € na prijavnico/voucher za vse ostale turistične aranžmaje, ter pri sestavi kompleksnih ponudb zaračuna varščino za sestavo ponudbe 30,00 €.

Če potnik ob prijavi ne navede pravilne podatke, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od prijave lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Pogodba je veljavna s podpisom naročnika, ter s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

V primeru rezervacije na poizvedbo (RQ-request) je potnik dolžan plačati varščino v višini, katera je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ni nižja od 42,00 €. Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

V primeru, da se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. V primeru višje sile ali "stop bookinga" opcija ne velja in ni zavezujoča.

V primeru naročila aranžmaja na spletni strani www.travelclever.si, velja splošno določilo, ki potovalni agenciji Teavel Clever dovoljuje 48 časa, da naročniku potrdi oziroma zavrne njegovo naročilo. Znotraj 48 od naročila do potrditve/zavrnitve naročilo ne zavezuje naročnika oz. potovalno agencijo za realizacijo aranžmaja.

3 PLAČILO

Dan plačila se šteje, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni agencije TravelClever ali agencija prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Potnik mora ob prijavi plačati prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Potnik mora preostali del plačati najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

Če potnik preostali del pogodbene obveznosti ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje kot, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Ob odhodu je potnik dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), če tega ne stori, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim določenimi plačilnimi sredstvi. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije TravelClever, v primeru vračila plačila, agencija ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Plačilo z kreditnimi karticami Diners, Mastercard,Karanta in Visa je možno samo v primeru, če je več kot 21 dni do odhoda.

Last minute aranžamaji in letalske vozovnice se lahko vplačajo samo z gotovino in na dan rezervacije, v nasprotnem Travel Clever lahko stornira pogodbo in zahteva od potnika 100 % povračilo.

4 CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave.

Potnik je dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.),ob osnovni ceni turističnega aranžmaja, ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja in morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in predstavljajo končno obveznost potnika na podlagi pogodbe o potovanju.

Organizator potovanja ima pravico najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja povišati cene, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Potnik ali pogodbenik potovanja ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov, zavarovanja, vizuma, cepljenja in podobnih stroškov.

V primeru spremembe cene potovanja organizator potnika obvesti.

Agencija TravelClever lahko potniku priporoča druge storitve v programu, katere potnik plača sam (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd) in bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru agencija TravelClever ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak kot informator. Vse reklamacijske zahtevke v tem primeru uveljavlja potnik izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Agencija TravelClever v programu lahko določi ceno aranžmaja in pri tem izrecno navede, da se cena lahko zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. V nobenem primeru tako določilo ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni ugodnosti in popusti se med seboj vedno izključujejo in se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust in/ali ugodnost za katerega izpolnjuje pogoje in mu najbolj ustrezajo.

5 STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

V ceni aranžmaja so vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja (če ni v programu drugače določeno).

Cene veljajo za posamezne turistične aranžmaje na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah (če ni v programu drugače določeno).

6 POSEBNE STORITVE

Pod posebnimi oziroma dodatnimi storitvami so vštete tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).

Potnik lahko posreduje želje po dodatnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja (v primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve). Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Potnik med samim potovanjem doplača posebne storitve vodji potovanja predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

DARILNI BONI - TRAVEL CLEVER

Darilni boni se izdajajo skupaj z računom, na katerem so navedeni osebni podatki koristnika le teh. Darilni boni niso prenosljivi na drugo osebo, prav tako niso zamenljivi za gotovino. Veljavnost darlinih bonov je 12 mesecev od dneva izdaje računa na katerem je razvidna številka in vrednost darilnega bona. Podaljšanje veljavnosti je možno 3 mesece po preteku veljavnosti, z predložitvijo original računa in original darilnimi boni ( jih zamenjamo za nove). Darilni bon lahko uveljavljate za turistični aranžma po izbiri v organizaciji Travel Clever.

V primeru tatvine ali drugačne morebitne odtujitve vrednostnega / darilnega bona za terjatev Travel Clever ne odgovarja.

7 POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Na prijavnem mestu, kjer se je potnik prijavil, ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, da potnik odpove pogodbo o potovanju, ima agencija TravelClever pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan agenciji TravelClever povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na napotnico oziroma voucher.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

  • 10% cene aranžmaja - 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve;
  • 30% cene aranžmaja - 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve;
  • 40% cene aranžmaja - 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve;
  • 60% cene aranžmaja -14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve;
  • 100% cene aranžmaja - 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve;
  • 100% cene aranžmaja - neudeležba brez odpovedi.

 

V primerih, ko agencija TravelClever ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

  • 10% cene aranžmaja - do 45 dni;
  • 50% cene aranžmaja - 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve;
  • 100% cene aranžmaja - 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve.

V primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima agencija TravelClever poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

V primerih, če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, agencija TravelClever oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

V primerih, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Potnik mora ob odpovedi pogodbe o potovanju podpisati odpovedni dokument, v podpis mu ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da potnik zavrne podpis odpovednega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Potnik lahko med potovanjem prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine med potovanjem, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne v celoti in ne delno.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program ali ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s agencijo TravelClever, se šteje, da je potnik med potovanjem odstopil od pogodbe. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne v celoti in ne delno. Potnik je v tem primeru odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

Potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene v primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije TravelClever zaradi nepravilno opravljene storitve.

Po sklenitvi pogodbe potnik oziroma prodajno mesto lahko spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Agencija TravelClever za vsako spremembo zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa agencija TravelClever zaradi nastalih sprememb zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

8 ODPOVEDNI RIZIKO

Če potnik ob prijavi predvideva, da se potovanja morda ne bo udeležil zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini), lahko vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije ter velja le v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci), uradnih pozivov. Povračilo vplačanega zneska potnik lahko uveljavlja iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odpovedni riziko znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.

Agencija TravelClever ima pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika, ne glede na plačani odpovedni riziko v primeru potnikove odpovedi potovanja. Agencija TravelClever v primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Agencija TravelClever ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. potni stroški, stroški cepljenja, vizum, ipd.).

Na podlagi plačanega odpovednega rizika, ima potnik pravico do uveljavljanja vračila plačila v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Pričetek potovanja se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. Ko pa v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).

Potnik nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove. Potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu – velja pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz .

Kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko regulativne ali varnostne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem, se smatra da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe. V takem primeru je potnik odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. V primeru, ko potnik ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja, nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima agencija TravelClever pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Kadar potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

9 ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

V skladu z veljavno zakonodajo si agencija TravelClever pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Agencija TravelClever si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 dni pred predvidenim odhodom. Kadar Travel Clever odpove potovanje oz. počitnice, se obvezuje za takojšnje vračilo delno ali v celoti vplačanega aranžmaja. Kot posrednik tujih organizatorjev potovanj, si Travel Clever pridržuje pravico odpovedi v zgoraj navedenem roku, brez razkrivanja poslovnih pogodb z turoperaterji. Strankam zagotavlja vračilo vplačanega aranžmaja v celoti.

Pogoji pri počitnicah z letalom ali avtobusom .

Če v pogodbi ali v programu o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

• najmanj 40 potnikov po avtobusu - za potovanje z avtobusom;

• najmanj 20 potnikov v posamezni skupini - za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi;

• najmanj 15 potnikov v posamezni skupini - za potovanje na medcelinskih letalskih progah;

• najmanj 80% zasedenosti le-teh - za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami.

 

Agencija TravelClever ne more odpovedati potovanja v primeru, če izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”.

Do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe si agencija TravelClever pridružuje pravico, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče izogniti, pričakovati, ali se jim odstraniti. Za agencijo TravelClever pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Potnik ima pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, v primeru kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.

Agencija TravelClever lahko odstopi od pogodbe oziroma odpove pogodbo in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z agencijo TravelClever, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil agencijo TravelClever.

Agencija TravelClever si pridržuje pravico do spremembe časa in dneva odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija TravelClever ne more vplivati, nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa Agencija TravelClever ne more prevzeti odgovornosti . Potnikom se lahko v teh primerih zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Potnik ima pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja v primeru, da agencija TravelClever odpove potovanje. Potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani v primeru, če agencija TravelClever odpove potovanje.

Agencija TravelClever potnika nemudoma obvesti o kakršnikoli naknadni spremembi programa. Če agencija TravelClever oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

Agencija TravelClever ne odgovarja za zamude vlakov, ladij, letal, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Agencija TravelClever lahko nastavi potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije v primeru, da na kraju samem agencija TravelClever ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu.

10 POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, zdravstvenih, deviznih in carinskih  predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z zdravstvenimi, obmejnimi carinskimi, in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo, ko se prijavlja za potovanje v tujino.

Posamezne države, ki pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila sam paziti in agencija TravelClever iz tega naslova ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika.

Pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, si je potnik dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru, de potnik ne izpolni teh obveznosti, ravna agencija TravelClever po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da agencija TravelClever potniku ureja vizum, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov agencija TravelClever ne vrača potniku. Agencija TravelClever ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. Potnik nosi vse stroške sam v primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire. Posredovanje agencije TravelClever pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Kadar agenciji TravelClever potnik ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi, se smatra, da si potnik vizum ureja sam.

Potnik je dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja, zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (avtobusni, ladijski, letalski...). Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. Potnik sam odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja, v primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja.

Potnik je dolžan dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev in spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih. V primeru, da  potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Potnik se je dolžan na potovanju obnašati na način, ki ne ogroža zdravja ali življenja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. Predstavnik organizatorja ima pravico izločiti potnika iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem, v primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom.

11 OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Dva do tri dni pred potovanjem agencija TravelClever obvestil s klasično pošto potnikom ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Pred potovanjem potniki prejmejo obvestilo na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), ali pa lahko obvestilo prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet do sedem dni pred pričetkom potovanja. Potnikom  sta na voljo tudi elektronski naslov marina@travelclever.si in telefonska številka 031 609 183, kjer lahko obvestilo tudi naročijo. Za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se obvestila pred potovanjem ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.

V primeru, kjer bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/voucherja, pogodbe in / ali obvestila, nosi škodo, ki je nastala potnik sam.

12 ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik se je dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument za potovanje v določene države po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije. Če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju, je cepljenje obvezno; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. Potnik je v tem primeru dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Vsak potnik si mora sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji, v primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja. Agencija TravelClever ne odgovarja za potnikovo prekinitev potovanja ali morebitne zaplete, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

13 PRTLJAGA

Organizator ni odgovoren za prevoz prtljage, posrednik ali agent, ti ne odgovarjajo za izgubljeno ali uničeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage (golf oprema, kolo, surf,...), prevozniku mora potnik plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. Prevoz tovrstne prtljage je v vsakem primeru obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Potnik sam nosi vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala.

Prevoz prtljage je brezplačen do določene teže, ki jo določa prevoznik. Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika) pri letalskem prevozu, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Do brezplačnega prevoza prtljage otroci do dveh let nimajo pravice.

Letalska družba je pri letalskem prevozu izključno odgovorna, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Potnik v primeru izgube prtljage izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Letalska družba mu na podlagi obrazca izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.) agencija TravelClever ne odgovarja.

14 TOČNOST PREVOZNIKOV

Za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na izrednih ali rednih potniških prevozih, plovbah ali poletih agencija TravelClever ne odgovarja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva agencija TravelClever ne odgovarja.

Agencija TravelClever si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov prevoznika, letal in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica slabega vremena, preobremenjenosti zračnega prostora in stavk, nanje pa organizator nima vpliva.

Pri paketnih potovalnih aranžmajih spremembe iz prejšnjega odstavka ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo, ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

48 ur pred povratkom je potnik dolžan pri predstavniku organizatorja preveriti uro

15 IZGUBA DOKUMENTOV

Če  med potovanjem potnik izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si na lastne stroške potnik priskrbi nove.

Potnik se pri urejanju formalnosti v zvezi s tem lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali agencijskega predstavnika oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov ali povračila vplačanega potovanja.

16 INFORMACIJE

Informacije, katere dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo agencije TravelClever bolj kot navedbe v ponudbi ali programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna informacija, pisna razlaga ali pisna ponudba.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani počitniške destinacije ali nastanitvenega objekta.

 

KORISTNE INFORMACIJE, NAVODILA in POSEBNI POGOJI objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za individualne kot skupinske odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV.

Agencija TravelClever ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled za fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje ter služijo samo kot orientacija potniku, v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem agencija TravelClever ne odgovarja.

17 KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Organizator nima nikakršnega vpliva na nastanitve v programih, ki so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so neprimerljivi in različni. Potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Za katerokoli pisno ali ustno informacijo organizator ne prevzema odgovornosti, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Organizator nima nikakršnega vpliva tudi na naslednje elemente kot so hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij .

Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je potebno pozorno prebrati opis storitev v ponudbi oziroma programu, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi je običajno polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja) in pijača je všteta pri obrokih.

Potnik je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu, če pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje). Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, organizator lahko posreduje potnikove želje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Potnik  pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno manjša in ima slabšo lego.  Potnik pri nastanitvi v triposteljni sobi mora upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za zložljivo posteljo, ki ni enaka normalni postelji po velikosti in udobju in je primerna za otroke.

18 REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Na kraju samem mora potnik nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati vodji potovanja,  predstavniku agencije TravelClever oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer lega sobe, oprema, pomanjkljiva čistoča sobe, ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Agencija TravelClever ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Postopek pritožbe: Potnik mora takoj na kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom pri odpravljanju vzroka pritožbe. Agencija TravelClever ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu. Potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, če vzroka pritožbe ni možno odpraviti . Potnik mora po povratku s potovanja v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: TravelClever potovalna agencija, Slovenska ulica 37, 9000 Murska Sobota, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). V 8 dneh je organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku  po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Potnik se odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim, dokler organizator ne izda odgovor na reklamacijski zahtevek potnika.

Organizator bo reševal samo tiste pritožbe, kjer na kraju samem ni bilo možno vzroka odpraviti. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem agencija TravelClever ni organizator potovanja, bo agencija TravelClever pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in potnika o rešitvi reklamacije pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, agencija TravelClever nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Agencija TravelClever brez pisne reklamacije ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Potnik lahko sam v svojem imenu ali pa pisno pooblasti tretjo osebo za vložitev reklamacije, katera mora biti podpisana. K reklamaciji mora biti priloženo pooblastilo, sicer agencija TravelClever take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako agencija TravelClever ne bo obravnavala reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte.

Reklamacija mora biti utemeljena. Reklamaciji naj zato potnik priloži ustrezno potrdilo hotelirja, ustrezne dokaze, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek se omeji v skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika. Do odškodnine ima potnik pravico v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. V primeru, da ima agencija TravelClever pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona to določilo ne velja. Za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju velja omejitev odgovornosti. Do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo potnik ni upravičen.

19 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vse pridobljene osebne podatke o potnikih agencija TravelClever varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen izpolnjevanja in sklenitve pogodbe.

agenciji TravelClever potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi agenciji TravelClever in njegovih poslovnih partnerjev neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja. V primeru, da potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

20 POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011 v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

21 KONČNA DOLOČILA

Iz ponudbe agencije TravelClever je v vseh cenah že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.travelclever.si.